Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

cel
12:13
2304 d395
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMagoryan Magoryan
cel
12:12
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams

May 12 2019

17:22
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viasoko soko
cel
09:49
0413 020c
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viamanxx manxx

May 11 2019

cel
14:12
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże.
— Pieśń o Bożej opiece. Psalm 121:1-3
Reposted fromheroes heroes viaaskman askman
cel
14:10
2054 b1ad
Reposted fromUncommonSense UncommonSense vialordminx lordminx
cel
14:08
7225 f2da 500
Reposted fromfeegloo feegloo vialordminx lordminx
cel
14:07
8923 70b4 500

May 10 2019

cel
10:32
Reposted fromFlau Flau viadestroyed destroyed

May 09 2019

cel
06:14
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth
06:12
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viafoodforsoul foodforsoul

May 08 2019

cel
10:31
0391 7db1 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
cel
06:20
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter

May 06 2019

cel
10:52
cel
10:52
Chodzi o to, żeby umieć prowadzić. zwyczajnie objąć kobietę, życzliwie i zdecydowanie, i poprowadzić. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią prowadzić. Ale od czasu do czasu musisz trochę popuścić, żeby to im się wydawało, że prowadzą.
— Lars Saabye Christensen
cel
10:52
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viasatyrlane satyrlane

May 04 2019

cel
13:38
7900 3baa 500
Reposted fromtichga tichga viatishka tishka
cel
13:38
8172 a6ef
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viatishka tishka
cel
13:33
cel
13:32
6254 acde
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl